سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدجواد مهدی نژاد – استادیار دانشکده هنر و معماری تربیت مدرس
هادی رضایی راد – کارشناس ارشد شهرسازی
فهیمه یاری – کارشناس ارشد معماری
سیدعلی حسین پور – دانشجوی دکتری شهرسازی

چکیده:

فن آوری و تکنولوژی به شکلهای گوناگونی می تواند درآثار معماری تجلی یابد این تجلی در معماری و مصالح ساخت به خصوص درسازه و نمای ساختمان ها و ظاهر آنها تجلی یافته است دراین پژوهش سعی براین بوده تا میزان کاربرد و نمود این فناوری درساختمان های معاصر کلانشهر تهران علی الخصوص درمصالح ساخت سازه های این ابنیه مورد ارزیابی قرارگیرد برای انجام این ارزیابی ۵۰ نمونه از آثار شاخص معماری تهران به تصادف برگزیدهشدهو با کمک روشهای پیمایشی به آزمون گذاشته شده است نتایج پژوهش نشاندهنده آن است که به کارگیری تکنولوژی و فناوریدرمصالح ساخت درسازه های ساختمان ها فراگیر نبوده و اغلب از سازه های متعارف و سنتی استفاده شده است.