سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل کشاورزی – کارشناس ارشد عمران- سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، باشگاه پژ
پدرام باسری – کارشناس ارشد عمران- سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، باشگاه پژ
پوریا باسری – دانشجوی کارشناسی عمران- عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان، زرقا

چکیده:

در سال های اخیر تقویت سازه های بتن آرمه با استفاده از کامپوزیتهایFiber Reinforced Polymer مورد توجه زیادی قرار گرفته و تلاش های زیادی جهت استفاده ی بیشتر FRP به صورت اجزایی که می توانند در ترمیم یا تقویت تیرها، به شکل خارجی به جوانب تیر الصاق شود، صورت گرفته است. در تیرهای بتن آرمه مد گسیختگی برشی نسبت به مد خمشی، خطرناک تر است. چون این مد ترد و ناگهانی وبدون اخطار قبلی رخ می دهد و ترک های قطریِ برشی نسبت به ترک های خمشی، عریض تر و جلوگیری از گسترش آن ها به مراتب مشکل تر است. در این بررسی آزمایشگاهی تیرهای بتن آرمه با استفاده از بافت های مختلف کامپوزیت های FRP در تعداد لایه های مختلف در برابر برش تقویت شدند. تیرهای بتن آرمه به طور ساده روی تکیه گاه قرار داشتند و توسط دو بار نقطه ای که در فاصله ی یک سوم دهانه از تکیه گاه ها قرار داشتند، مورد بارگذاری قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از بارگذاری نمونه ها نشان داد که استفاده از تعداد لایه های مختلف کامپوزیت های FRP در تقویت برشی تیرهای بتن آرمه، افزایش ظرفیت باربری متفاوتی را به دنبال دارد.