سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منیره سنگی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بهرام نوایی نیا – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امین مصطفویان – دانشجوی دکتری

چکیده:

استفاده از بتن خودمتراکم (SCC) بدلیل خواص و ویژگیهای منحصربفرد آن بسرعت در حال گسترش میباشد. بدلیل تفاوت رفتار این نوع بتن با بتنهای معمولی، بررسی کوتاهمدت و بلندمدت خصوصیات آن از دیدگاههای مختلف فیزیکی و مکانیکی امری ضروری است. این مقاله به بررسی تأثیر مقدار میکروسیلیس بر خواص سخت شده بتن خود متراکم شامل: مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مدول الاستیسیته ،خزش و جمع ۳ و ۸ درصد میکروسیلیس و با نسبت آب به ، ۰۳ و ۵۳ مگاپاسکال به ترتیب با ۰ ، شدگی میپردازد. بدین منظور نمونه های متعددی با مقاومتهای ۰۳ مواد سیمانی ثابت، در سنین مختلف تحت آزمایشات خواص مکانیکی قرار گرفت. همچنین تغییرشکلهای دراز مدت نمونه ها در بازههای زمانی مختلف به مدت هشت ماه اندازهگیری گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که استفاده از میکروسیلیس بر روی مشخصات مکانیکی بتن خود متراکم تأثیر گذار بوده وباعث بهبود آنها میگردد. همچنین با مقایسه تغییر شکلهای سه نوع بتن ساخته شده مشخص گردید با افزایش مقدار میکروسلیس میزان کرنش های خزشی و جمع شدگی کاهش مییابد