سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین یکتا جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
باقر ذهبیون – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

رشدتمرکز گازهای گلخانه ای به ویژه CO2 در دهه دوم قرن بیستم موجب تغییراتی در متغیرهای اقلیمی مانند بارش و دما شده است تغییرات در مولفه های اقلیمی تغییر در میزان بارش و تبخیر و تعرق و توزیع زمانی آنها را به همراه دارد به منظور ارزیابی اثرات تغییر اقلیم برتبخیر و تعرق پتانسیل حوضه شاخرز واقع در استان گیلان ابتدا مدلسازی و سپس انتخاب سناریو مناسب اقلیم و در نهایت تولید مصنوعی برای اقلیم کنونی و براورد تبخیر و تعرق پتانسیل برای اقلیم آتی صورت پذیرفت با استفاده ا زمدلهای Penman-Monteith ، Hargreaves،Blaney-Criddle،Tornthwaite مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل برای حوضه مذکور محاسبه گردید با توجه به اقلیم منطقه و مقایسه مقادیر محاسبه شده و داده های حاصل از تشتک تبخیر مدل Tornthwaite انتخاب شد برای ارزیابی اثرات تغییر اقلیم از سناریوهای حاصل از مدل MAGICC-SCENGEN استفاده گشت. این مدل پنج مدل GCM را برای حوضه مذکور مناسب تر تشخیص داد که این مدلها عبارتند از : CGCM3.1(T47)،BCCR-BCM2.0 ،UKMO-HadGEM1،CNRM-CM3 ،GFDL-CM2.0 خروجی سناریو میانگینی از نتایج این پنج مدل می باشد.