سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مهدی زاده کوزری – اعضا باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، جامع شوشتر
محمدحسین دیبایی –
مهدی قربانی بیرگانی –
میلاد دیبایی –

چکیده:

به منظور ارزریابی تاثیر کود نیتروژن در زمان های مختلف بر جمعیت علف های هرز جو، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی اجرا شد. تیمارها عبارتند از عدم مصرف نیتروژن، مصرف نیتروژن در زمان کاشت و مصرف نیتروژن در زمان ۳ برگی . در تیمار اول کودهی در زمان کاشت و تیمار دوم در زمان ۳ برگی داده شد. نتایج نشان داد که مصرف و زمان مصرف کود بر روی جمعیت علف های هرز و رشد گیاه زراعی اثر معنی داری داشته است. همچنین تأخیر در دادن کود اوره و مصرف در زمان ۳ برگی نسبت به مصرف در زمان کاشت باعث کاهش جمعیت عل فهرز و افزایش وزن بوته جو شده است. بیشترین و کمترین اثر کود نیتروژن به ترتیب بر جمعیت گیاه یولاف و خرد لوحشی است. اثر تیمار کود نیتروژن بر اکثر عل فهای هرز به جز چچم و د مروباهی معنی دار بود