سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لاله بازرگان – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
عبدالنبی عبده کلاهچی – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهرا
فروزان فرخیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان گروه مدیریت محیط زیست

چکیده:

شهرستان اندیمشک در فاصله ۰۳۱ کیلومتری شهرستان اهوازدر شمال غربی استان خوزستان قرار گرفته است.مطالعه بر روی زمینهای کشاورزی این شهرستان که در شمال اندیمشک واقع شده اند انجام شده است.در اینمنطقه مهمترین منبع تامین آب برای کشاورزی وصنعت آب زیرزمینی است.با توجه به اینکه استان خوزستان تامین کننده اصلی محصولات کشاورزی کشور بخصوص در فصول سرما است و،مصرف زیاد کودهای کشاورزی در این منطقهاحتمال آلودگی آب زیرزمینی توسط این کودها بررسی شده است.جهت بررسی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی دشت اندیمشک از مدل DRASTIC در محیط GIS استفاده شده استنتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که میزانآسیب پذیری آب زیرزمینی در محدوده متوسط تا بالا است.نیترات آب در دو فصل خشک)شهریور ۱۳۳۰ ( وتر )فروردین ۰۳۱۱ ( اندازه گیری شده است. میزان نیترات موجود در آب زیرزمینی در فصل خشک کمتر از ۱۵ppm و در فصل تر کمتر از ۳۰ppm است