سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم دوستی زاده – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تهران تهران – ایران
حسن قاسمی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تهران تهران – ایران

چکیده:

با تجدید ساختار در سیستم قدرت و رقابتی شدن بازار،همچنین رشد تقاضا و کمبود منابع انرژی و سرمایه گذاری برای گسترش سیستم قدرت، برنامه های پاسخ تقاضا ۱(DR) مورد توجه ویژ های قرار گرفته اند. این برنامه ها در سیستم های تجدید ساختار یافته یکی از مهمترین رو ش ها برای بیشینه کردن سود شرکت کنندگان در بازار برق م یباشند. استفاده از و DR کنتورهای هوشمند ۲ باعث تسهیل در اجرای برنام ههای افزایش مشارکت مصرف کنندگان در بازار انرژی می شود . از جمله برنام ههای۳ ،DRمی توان به برنامه های بر پایه قیمت(PBP)اشاره کرد که از طریق کنتورهای هوشمند براحتی قابل اجرا میباشند.بر روی قیمت، صرف هجویی PBP در این مقاله تاثیر اجرای در مصرف انرژی و عملکرد بازار برق با استفاده از مدلی برای مصرف بر اساس نحوه رفتار مصر ف کنندگان نسبت به تغییرات قیمت (کشش تقاضا)، بر روی یک شبکه نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.