سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان شهسواری – -۱ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی زنجا
نادر عباسی – استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

با توجه به اینکه نوع مواد شیمیایی که با خاک رس ترکیب میشوند و همچنین ترکیبات تشکیل دهنده خاک رس یکی از مسائل مهم در درک سیمای تغییرات خصوصیات مقاومتی خاک های ریز دانه می باشد ، شناخت رفتار و عکس العمل خاکها تحت تأثیر محلولهای مختلف می تواند در طراحی ها و تصمیم گیری صحیح موثر واقع شود . در این تحقیق تأثیرنمک کلرید سدیم بر روی خصوصیات مقاومت برشی خاک های رسی مورد بررسی قرار گرفته است بدین منظور با افزودن مقادیر مختلف نمک کلرید سدیم شامل ۰ ، ۱ ، ۰٫۵ ,۳ و ۱۰ درصد وزن ی به دو نوع خاک رسی با طبقه بندی CH و CL نمونه های آزمایش مصنوعی ساخته شدند. به منظور تعیین دقیق ویژگیهای ش یمیایی نمونه ها، آزمایش تجزیه شیمیایی و تعیین مشخصات شیمیایی نمونه مورد بررس ی، ظرفیت تبادل کا تیونی CEC تعیین آنیون ها و کاتیون های موجود در عصاره اشباع، اسیدیته، شوری ،((PH ،EC انجام گرفت. سپس آزمایش سه محوریUU در سه تکرار بر روی تیمارهای مختلف انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایشهای مختلف مشخصگردید که با افزایش درصد نمک کلرید سدیم تا ۰/۵درصد، در هر دو نمونه، چسبندگی کاهش و زاویهاصطکاک داخلی افزایش پیدا می کند.