سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدجواد روستا – مرکزملی تحقیقات شوری
مهرداد محمدنیا – مرکز تحقیقات فارس
احمد زارع –

چکیده:

به منظور تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت آزمایشی درشهرستان ارسنجان انجام گرفت آزمایش بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام گرفت فاکتور اصلی شامل کاربرد ۵ سطح کود نیتروژن اوره ۴۶درصد صفر۱۵۰و۳۰۰و۴۵۰و۶۰۰ کیلوگرم درهکتارو فاکتور فرعی شامل چهارسطح ورمی کمپوست صفرو۱۰و۱۵و۲۰ تن درهکتار بود نتایج نشان داد که بیشترین عملکرددانه وزن هزاردانه طول بلال و تعداددانه دربلال دربین تیمارهای ورمی کمپوست مربوط به کاربرد ۲۰ تن ورمی کمپوست بود همچنیندربین مقادیر مختلف کود نیتروژن بیشترین مقدار صفات مربوط به کاربرد کود نیتروژن به میزان ۴۵۰ و ۶۰۰ کیلوگرم درهکتار بهدست آمد بیشترین عملکرد دانه مربوط به کاربرد توام کود نیتروژن به میزان ۶۰۰ کیلوگرم درهکتار و ورمی کمپوست به میزان ۲۰ تن درهکتار بود.