سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شتاو ساعدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
هاشم حبشی – استادیار گروه جنگلداری،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وحید حسینی – استادیار گروه جنگلداری،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده:

سوزنی برگان یکی از مهمترین گونه های مورد استفاده در برنامه های جنگلکاری کشورهای دنیا به حساب می آیند. کاشت سوزنی برگان بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و…. تاثیر گذاشته و اکوسیستم منطقه و به طوراخص خاک ها را دستخوش تغییراتی می کند. هدف ازاین تحقیق بررسی تاثیر جنگلکاریهای سوزنی برگ کاج سیاه و سرو نقره ای بر خصوصیات شیمیایی خاک در جنگلکاری حسن آباد سنندج می باشد. به منظور بررسی ویژگی های شیمیایی خاک، از هرگونه یک درخت شاخص در منطقه انتخاب شد و دراطراف درختان در دو جهت موازی و عمود برخطوط تراز در دو عمق ۲۰-۰ و ۴۰-۲۰ و در فواصل ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰، ۷۰۰ سانتی متری از درخت نمونه ها برداشت شد. خصوصیات شیمیایی خاک شامل ماده آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم در آزمایشگاه اندازه گیری شد.آنالیزهای آماری نشان داد که در عمق ۲۰-۰ ماده آلی برحسب گونه، تفاوت معنی داری را نشان می دهند.درعمق ۴۰-۲۰ ماده آلی و فسفر بر حسب نوع گونه جنگلی تفاوت معنی داری نشان ندادند و نیتروژن و پتاسیم دراین عمق تفاوت معنی داری نشان دادند. با مقایسه میانگین ویژگی های خاک بطورکلی می توان چنین نتیجه گیری کرد که گونه سرونقره ای در مقایسه با کاج سیاه حاصلخیزی بیشتری در منطقه ایجاد کرده است.