سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان اسفندیارپور – عضو هیئت عملی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
ارسلان شکرچیان – عضو هیئت عملی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
هرمزد نقوی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

عوامل زیادی باعث تغییرات خصوصیات خاک ها و در نتیجه تاثیر بر رشد و نمو و عملکرد گیاهان زراعی باغی و مراتع می شوند. عوامل بیولوژیکی یکی از عوامل پنج گانه تکوین و تکامل خاک ها می باشند. کاربری و یا مدیریت اراضییکی از عواملی است که میتواند بر خصوصیات خاک تاثیر بگذارد. در منطقه مورد مطالعه این تحقیق، استفاده از اراضی بصورت چرای دام می باشد. به نظر می رسد که استفاده فوق تاثیراتی بر منابع اراضی مذکور داشته باشد. بنابراین هدفاز این تحقیق برسی تاثیر چرای دام بر برخی خصوصیات خاک می باشد. برای ایان منظاور ابتادا منطقاه ماورد مطالعهبررسی و دو قطعه دو هکتاری جهت انجام تحقیق مذکور انتخاب گردید. سپس یکی از قطعات به عنوان شاهد و دیگری مورد استفاده چرای دام قرار گرفت در طی چهار سال آزمایش نمونه برداری در زمان های مناسب از خاک سطحی انجامشد. مقدار ماده آلی از دست و وزن مخصوص ظاهری نمونه های خاک تعیین گردید. تجزیه های آماری نشان داد که استفاده از اراضی به صورت چرای دام موجب افزایش وزن مخصوص ظاهری سطحخاک )فشردگی(، افزایش کربن آلی و به تبع آن افزایش میزان ازت خاک در لایه ساطحی خااک شاده اسات. به نظر می رسد رفت و آمد احشام موجب فشرده شدن و اختلاط فضولات آنها با خاک شده است، از این رو مقدار کربن مادهآلی این خاک ها افزایش پیدا کرده است.