سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

امیر تمجیدی سراسکانرود – دانشجوی کارشناسی ارشد
سلیمان جمشیدی – هیئت علمی دانشگاه آزاد
سیروس آذرآبادی – هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

این آزمایش به منظور تاثیر پیش تیمار برشاخصهای جوانه زنی عدس درشرایط ازمایشگاهی درسال ۱۳۸۷ اجرا گردید تیمارها شامل ماده پیش تیمار پلی اتیلن گلایکول ۰/۴-و۰/۸- و۱/۳۵- مگاپاسکال نیترات پتاسیم ۰/۴-و۰/۸-و۱/۳۵- مگاپاسکال و آب مقطر و مدت زمان پیش تیمار ۶و۱۲و۱۸ساعت بودند طرح آزمایشی فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی درسه تکرار بود بذور پس از اعمال پیش تیمارها دردمای ثابت ۲۵ درجه سلسیوس به مدت ۱۲ نگهداری شده و صفاتی نظیر درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی میانگین جوانه زنی طول ریشه چه طول ساقه چه ، طول گیاهچه وزن ترریشه چه وزن ترساقه چه وزن تر گیاهچه وویگور گیاهچه مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج نشان داد که پیش تیمار نمی تواند تاثیر بردرصد جوانه زنی داشته باشد که این امر به دلیل تازه بودن بذور میب اشد بهترین نتایج درکلیه صفات متعلق به اثر متقابل نیترات پتاسیم ۰/۴- مگاپاسکال ۱۲ ساعت بود.