سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
غلامرضا زارعی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذور گیاه تربچه با مواد بازدارنده تنفسی آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی مجری در سال ۱۳۸۹ انجام شد. از طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار شامل بدون اعمال تیمار به عنوان شاهد، سیانید پتاسیم، هیدروکیامیک اسید هر دو با غلظت ۰/۰۰۵ میلی مولار و مخلوط این دو ماده در ۳ تکرار و به صورت پیش تیمار استفاده و سپس اقدام به کشت در کرت هایی به مساحت نیم متر مربع شد و در آخر طول ریشه و ساقه گیاه دارویی تربچه اندازه گیری شد. نتایج ازمایش بیانگر این بود که اثر تیمار ها بر روی طول ریشه معنی دار نشد اما بر روی طول ساقه در سطح ۱ درصد معین دار است. مقایسه میانگین ها مشخص کرد که بالاترین طول ساقه مربوط به تیمار سیانید پتاسیم با میانیگن ۹/۱۴ سانتی متر داشت. کمترین طول ساقه مربوط به تیمار شاهد با میانگین ۷/۲۴ سانتی متر بود که با سایر تیمارها به جز سینید پتاسیم در یک کلاس آماری قرار گرفتند.