سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

منصوره شمیلی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه هرمزگان
محسن شمس بیگی – دانشجوی باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه هرمزگان
اسلام بهرامی – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی هرمزگان

چکیده:

شیشم یکی از گونه های گیاهی منطقه بشاگرد بوده که نقش زیادی در حفاظت از آب و خاک منطقه دارد. تکثیر این گیاه از روش های رویشی به سختی صورت می گیرد. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی واکنش قلمه های تهیه شده از قسمت ها مختلف درخت (قسمت پائینی، قسمت میانی و قسمت انتهایی شاخه ها)، که در زمان های مختلف (اول دی ماه، نیمه دی ماه، اول اسفند) جمع آوری گردیده اند به غلظت های متفاوت از ایندول بوتیریک اسید (۰ و ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ پی پی ام) انجام شد. شاخص هایی از قبیل تولید کالوس، میزان کالوس، تولید ریشه، حجم ریشه، طول ریشه، قلمه های سبز، تولید برگ در طول آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت. اختلاف معنی داری بین تیمارهای اعمال شده مشاهده گردید به طوری که شاخه های میانی که در اواسط دی ماه از درخت برداشت شده و با اکسین ( ۴۰۰۰ پی پی ام) تیمار شده بودند بیشترین درصد و میزان تولید کالوس و ریشه زایی را داشته و استقرار مناسبی داشتند. این تیمار می تواند به عنوان روشی عملی و مناسب جهت تکثیر این گیاه ارزشمند در خزانه ها استفاده شود.