سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه سیستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی گروه اصلاح نأاتات و بیوتکن
سیده ساناز رمضانپور ر – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیعی گرگان
حسن سلطانلو ر – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیعی گرگان
اسماعیل سیفیی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیعی گرگان

چکیده:

برای شتاسایی و تعیین روابط فیلوژنتیکی بین ژنوتی های زیتو این تحقیق در سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸ درگرگان شمال کشور انجام گردید. اولین گام در شناسایی ژنوتی های محلی شناسایی مورفولوژیرک ان ها است. زیرا این ویژگی ها به راحتی قابل اندازه گیرری بوده و کاربرد عملی فراوانی داند ۴ تنوع مورفولوژیک حاصل تنوع ژنتیکی یک گیاه در ارتباط با اثرات متقابل ژنتیک و شرایط محیطی است ک گیاه در آن رشد می کند و این تنوعی راهنما جهت مطالعه تنروع ژنتیرک است . به همین منظور ۵۰ ژنوتی زیتون با اندازه گیری ۱۵ صفت مورفولوژیرک وبااستفاده ازنشانگر مولکرولی AFLP موردارزیابی قرارگرفتند. از تجزیه خوشه ای به روش فاصله اقلیدسی و الگروریتم complete linkage برای گروهبندی ژنوتیپ ها استفاده شد. برر ایرن اساس ژنوتیپ ها در ۶ گروه قرار گرفتند کره در اغلب موارد ژنوتیپ ای متعلق به یک رقم در یک گروه در کتار یکدیگر دیده شدند. مشخص گردید که بیشترین تشابه بین ژنوتیپ های شماره های ۲۹ و ۱۰و ۸و۲۸ به ترتیب بانامهای کرونایکی G ناشناخته B کرونایکی A وکرونایکی F دیده شد و کمترین شباهت بین ژنوتیپ های شماره ۱ و۲۸ به ترتیب بانامهای ناشناخته A وکرونایکی F همچنین ژنوتیپ شماره ۱۷ takederakht دریک گروه جداقرارگرفت بر اساس نتایج میتوان اذعان نمود که تنوع ژنتیکی بالایی بین ارقرام زیترو وجرود دارد و ایرن تنروع به مراتب بیش از تنوع درون هر رقم است. همچنین بااستفادها ۸ ترکیب آغازگری (EcoRI/Msel) 371 باند قابل امتیازدهی ایجادشدکه ۲۷۴ بانداز آنها ۶۶/۵ درصد چند شکل بودندوبااستفاده از مقادیر PIC محاسبه شده بهتررین ترکیب پرایمری از نظر پاسخ ژنوتیپ های متفاوت آشکارگردید.