سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مهدی سیاوش نیا –
نادر عباسی – موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

چکیده:

دراین پژ<هش بمنظور ارزیابیت اثیر نحوه مسلح سازی توسط ژئوگرید برکمانش جانبی ستون سنگی بادرنظر گرفتن سه حالت تمام مسلح مسلح شده موضعی و مسلح شده ترکیبی به بررسی تغییرات حداکث رکمانش جانبی کاهش حداکثر کمانش عمق کمانش جانبی حداکثر و طول ناحیه کمانش یافته درستون سنگی توسط نرم افزار اجزا محدود Plaxis پرداخته شد نتایج نشان میدهد افزایش سختی محوری ژئوگرید تاثیر قابل توجهی برافزایش ظرفیت باربری و کاهش حداکثر کمانش جانبی ستون سنگی مسلح داشته و ظرفیت باربری ستون مسلح با سختی محوری کمتر بمیزان بیشتری تحت تاثیر مقاومت خاک اطراف است همچنین کاربرد مسلح سازی ترکیبی نسبت به تماممسلح و موضعی برعمق کمانش جانبی حداکثر افزوده و منجر به مسلح سازی بهینه از لحاظ مصرف مسلح کننده می گردد.