سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد همایون فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
رسول اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محمد حسن عرب پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

محدودیت منابع اب ضرورت استفاده ی بهینه از اب در بخش کشاورزی را نشان می دهد.در این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر میزان اب ابیاری بر حسب میزان رطوبت خاک بر عملکرد ذرت دانه ای ،ازمایشی به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های ماملا تصادفی با سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقا کشاورزی و منابع طبیعی جوپار واقع در استان کرمان طی سه سال ۸۶ -۸۹ اجرا گردید . این ازمایش در قالب ۴ تیمار ابیاری (نیاز ابی خالص گیاه (تیمار شاهد ) و سه تیمار مکش در FC 1/2 ،و FC1/5 و FC 1/8 ) طراحی گردید. تیمار مورد مطالعه ، از لحاظ میزان عملکرد محصول ،دور ابیاری، اب مصرفی ،کارایی مصرف اب برخی از اجزای عملکرد و معیار اقتصادی نسبت منفعت به هزینه ارزیابی گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهند عملکرد محصول با کاهش حجم ابیاری همسو بود به طوری که عملکرد محصول در تیمار شاهد نسبت به سه تیمار مکش در ر FC 1/2 ،و FC1/5 و FC 1/8 به ترتیب ۸/۵ ، ۲۹ و۳۷ درصد بیشتر بود. همچنین حجم اب مصرفی در تیمار شاهد نسبت به سه تیمار دیگر به ترتیب ۸/۵ ، ۵۱۳ و ۱۷ درصد افزایش داشته که باعث مساوی شدن کارایی مصرف اب در تیمار شاهد و تیمار FC 1/2 شد. دور ابیاری بای تیمار شاهد از طریق فرمول پنمن – مونتیث – فائو محاسبه شد که دو روزه بود ولی برای سایر تیمار ها از طریق نسب تانسیومتر به دست امد که بر حسب اعمال تیمار ها بین ۳ تا ۸ روز متغییر بود. مقایسه ی اقتصادی نیز حکم به برتری تیمار شاهد و تیمار FC 1/2 داد.