سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مهدی سیاوش نیا –

چکیده:

کمانش جانبی درستون سنگی بواسطه کمبود فشار محصور کننده اعمالی توسط خاک نرم اطراف ستون تشدید می شود لذا قدم نخست بمنظور کنترل کمانش تشخیص صحیح نیاز به مسلح کننده و آگاهی از کمیت و کیفیت کمانش جانبی ستون سنگی می باشد دراین مقاله با استفاده ازنرم افزار اجزا محدود Plaxis ارزیابی تاثیر مقاومت چسبندگی خاک رس برحداکثر کمانش جانبی ستون سنگی طول ناحیه کمانش یافته و عمق کمانش حداکثر انجام پذیرفت نتایج نشان میدهد درخاک رس با مقاومت کمتر از ۵Kpa می توان از مسلح کننده ژئوسینتتیکی بمنظور کنترل کمانش ستون سنگی استفاده کرد همچنین مشاهده گردید ناحیه کمانش یافته تقریبا درعمقی معادل ۲ تا ۳ برابر قطرستون سنگی رخ داده مقاومت چسبندگی خاک و تاحدودی زاویه اصطکاک مصالح ستون سنگی نیز درتغییر طول این ناحیه اثر گذارند و کمانش جانبی حداکثر بطور میانگین درعمقی معادل ۴٫۵% طول ستون بوقوع می پیوندد.