سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش اقلیم در برنامه ریزی محیطی، دانش
ارشاد جلیلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش اقلیم در برنامه ریزی محیطی، دانش

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری ) TCI ( میسکوفسکی) ۱۹۸۵ ( به ارزیابی اقلیم گردشگری استان پرداخته شده است. این شاخص به شکلی سیستماتیک شرایط اقلیمی را برای فعالیت گردشگری با استفاده از پارامترهای میانگین حداکثر ماهانه دمای روزانه، میانگین دمای روزانه، حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی روزانه، بارش) mm (، کل ساعات آفتابی و سرعت باد مورد ارزیابی قرار می دهد. شرایط آب و هوایی که فرد گردشگر در آن احساس مطلوبی دارد و به فعالیت های گردشگری می پردازد و آن را با احساس آرامش انجام می دهد آسایش اقلیمی گردشگری نامیده می شود. این تحقیق با استفاده از داده های ۱ ایستگاه سینوپتیک موجود در استان کرمانشاه به روش شاخص اقلیمی گردشگری TCI انجام گرفت. پایگاه داده ای در نرم افزار Excel 2010 تشکیل شد. وبعد به محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی ) Arc/GIS 9.3 ) منتقل شد و تحلیل های مکانی با تکیه بر منطقه بندی شرایط اقلیمی گردشگری در مقیاس زمانی ماهانه انجام گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد که کل شهرهای استان طی ماههای ژانویه ، فوریه، مارس شرایط نامطلوب دارند و برای گردشگری نامناسب اند . و در ماههای آوریل و می و ژوئن ، جولای،اگوست،سپتامبر شرایط استان حالت خوب را تجربه می کند . ولی از ماه اکتبر تا ماه نوامبرشرایط قابل قبول براستان کرمانشاه حاکم می باشد . بنابراین فصل بهاروتابستان وتاحدودی پاییز بهترین شرایط برای صنعت گردشگری استان کرمانشاه می باشد.