سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر کاووسی – دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
رضا علی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس
امین احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فیلر آهکی روی مقاومت مخلوط های آسفالتی در برابر عریانشدگی است. در صورتی که چسبندگی قیر و مصالح سنگی از بین رود مخلوط آسفالتی دچار عریان شدگی و اضمحلال می شود. این پدیده در صورت استفاده از سنگهای اسیدی و سیلیسی که دارای بارالکتریکی سطحی منفی هستند تشدید میشود. نفوذ رطوبت به مخلوط آسفالتی در طول زمان می تواند منجر به کاهش مقاومت و چسبندگی مخلوط آسفالتی در شرایط آب و یخبندان گردد. در این تحقیق مخلوطهای آسفالتی با درصدهای مختلف فیلرآهکی و آهک هیدراته تهیه و طرح اختلاط بهینه به دست آمده است. در این پژوهش به منظور تعیین مقاومت مخلوطهای آسفالتی در برابر رطوبت و عریانشدگی از آزمایش لاتمن اصلاح شده ) AASHTO T283 ( استفاده شده است. در این آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم نمونهها در شرایط اشباع و خشک به دست آمده و با یکدیگر مقایسه شده است. مخلوطهای آسفالتی با استفاده از مصالح سنگی از کارخانههای شرق و غرب تهران تهیه شده و سپس مورد آزمایش مقاومت کششی قرارگرفتند. نتایج نشان داد که با افزودن فیلر آهکی و آهک هیدراته به سنگدانهها نسبت مقاومت کششی افزایش یافته و میزان عریانشدگی سنگدانهها در مخلوط کاهش مییابند. همچنین با جایگزینی فیلر آهکی با بخشی از مواد ریزدانه مصالح سنگی مخلوطهایی حاصل گردید که در برابر رطوبت مقاومت بهتری از خود نشان دادند