سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید یوسفوند – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
محمدرضا کاوسی – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
هاشم حبشی – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ناصر باقرانی – دانشجوی دکتری

چکیده:

اپی فیت ها رستنی هایی هستند که روش شاخه و تنه رستنی های دیگر زیست می نمایند گونه ی موخور Loranthus europae یکی ازمهمترین ماکرواپی فیت های پارازیت می باشد که می تواند به درختان بلوط صدمات جبران ناپذیری وارد کرده و شرایط را برای سایر عوامل خسارت زا مانند آفات عوامل بیماری زای میکروبی ، جانوران جونده و شرایط نامناسب جوی مساعد کند دراین تحقیق با هدف بررسی تاثیر علف کش ها برروی موخور در منطقه گچان در استان ایلام در بهار سال ۸۸ از سموم رانداب با دو غلظت ۲/۰۴ و ۳/۰۶ بازاگران با غلظتهای ۱/۰۲ و ۱/۵۳ و گراماکسون در دو غلظت ۱/۳۶ و ۲/۰۴ گرم به ترتیب در ۶۸ و ۱۰۲ سی سی آب مصرفی در سه تکرار به طور هدایت شده استفاده گردید. سم بازاگران برروی ۹۱/۳ درصد از موخورها تاثیر گذاشته و باعث خشکیدگی کامل این گیاه نیمه انگل شد.