سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشاد کولیوند – کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
سیدشهاب الدین یثربی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
مسعود قربانی – کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
مرتضی جوادی اصطهباناتی – دانشجوی دکتری مکانیک سنگ

چکیده:

احداث تونل درمناطق شهری با توجه به عمق کم تونل و سست بودن زمین باعث ایجاد تغییراتی درمحیط اطراف تونل می شود که بصورت نشست در سطح زمین نمود پیدا کرده و باعث آسیب های جدی برساختمان های سطحی و زیرسطحی می شود لذا بایستی علاوه بر پایداری تونل تغییر مکانهای اطراف نیز تا حد امکان پیش بینی و کنترل شوند از سال ۱۹۵۶ محققین فراوانی با تمرکز برجنبه های مختلف تونلسازی درم ورد نشست ناشی از تونلسازی مطالعاتی بصورت های تجربی آزمایشگاهی و عددی انجام داده اند دراین مقاله تحلیل های سه بعدی بمنظور پیش بینی میدان تغییر مکان ناشی از حفاری تونل با روش حفاری گالری های کناری شاخ بزی انجام شده و منحنی های نشست عرضی و طولی مربوطه بررسی و تحلیل شده است. بمنظور تعیین طول بهینه گام حفاری تحلیل ها را با طول گام های ۱/۶ ، ۱/۲ ، ۱ و ۰/۸ و ۰٫۶ و ۱/۸ متر انجام داده و در نهایت به بررسی تاثیر فواصل مختلف بین جبهه کارهای مختلف حفاری پرداخته شده است.