سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مهدی ملک – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان
سراله گالشی – استاد و استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی – استاد و استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین عجم نوروزی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

و رابطه بین آنها با اجزای عملکرد ( Glycine max l.) به منظور ارزیابی صفات فنولوژیک موثر بر عملکرد دانه ارقام سویا آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به مرحله اجرا درآمد. در این آزمایش ۸ ژنوتیپ سویا به ۰۳۳ و تلار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار ، نامهای گرگان ۳، دی پی ایکس، سحر، ساری، هیل، ۰۳۲ مورد استفاده قرار گرفتند. بین ارقام از نظر مراحل فنولوژیکی اختلاف معنی داری وجود داشت. به طوری که رقم گرگان ۳ با ۱۶۹ روز بیشترین و رقم تلار با ۱۴۵ روز کمترین طول دوره کاشت تا رسیدگی کامل را داشتند. ضرایب همبستگی حاصل از این بررسی نشان داد ارقام با عملکرد بالا دارای دوره رویشی و گلدهی کوتاه تری هستند. اندازه گیری تعداد دانه و غلاف در مترمربع، وزن هزار دانه بین ارقام مورد بررسی اختلاف معنی داری نشان داد. نتایج این آزمایش مشخص کرد تعداد دانه و تعداد غلاف در مترمربع بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه دارد.