سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قاخر کردونی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرو اکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
نسیبه نصیری خراسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرو اکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
خدیجه جاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرو اکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مهدی عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه زنجان

چکیده:

گیاهان دارویی در صنایع مختلف نقش مهمی را ایفا می کنند .با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شور و کمبود اراضی زراعی مطلوب برای کشاورزی در دنیا، استفاده از گونه های گیاهی مقاوم به شوری اهمیت زیادی دارد. به همین منظور آزمایشی در قالب (Silybum marianum) بر گیاه دارویی مارتیغال یا خار مریم (NaCl) جهت بررسی اثر غلظتهای مختلف شوری طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. کلرید ۲۴ دسی زیمنس بر متر بود. نتایج حاصله حاکی از کاهش درصد ،۲۰ ،۱۶ ،۸ ، اعمال شده شامل سطوح صفر، ۴ (NaCl) سدیم جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه گیاهان با افزایش غلظتهای شوری بود، که این کاهش در سرعت جوانه زنی ماریتیغال بیشتر بوده است. بطور کلی شناسایی گیاهان دارویی و ارقام مقاوم به شوری، همچنین میزان رشد اولیه گیاهچه های آن در اثر استفاده از آب های شور از اهمیت ویژه ای جهت کشت در اراضی شور کشورمان دارند.