سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید علی الهی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه خاک و پی، زنجان، ا
محمد آدم پیرا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه خاک و پی،

چکیده:

تجربه زلزلههای اخیر نشان میدهد که جنبش زمین در نزدیکگسل دارای خصوصیات ویژهای میباشد که با حرکات زمین در مناطق دور از گسل متفاوت است. حرکات زمین در مناطق نزدیک گسل شدیداً تحت تاثیر مکانیزم شکست، جهت گسترش گسلش نسبت به ساختگاه و تغییرمکانماندگار زمین قرار دارد.کاهش فاصله رومرکزی نه تنها بیشینه شتاب سطح زمین را افزایش خواهد داد بلکه خصوصیات فرکانسی حرکت آزاد زمین را نیز در جهت تقویت قابل توجه فرکانسهای کوچک متاثر میسازد. در این تحقیق مقایسهای بین اثرات زلزله های میدان نزدیک و زلزلههای میدان دور بر تحلیل پاسخ زمین بر اساس روش معادلخطی انجام شده است. محل مورد مطالعه برای انجام این تحقیق، پروژه بندرLNG عسلویه واقع در جنوب کشور میباشدکه از لحاظ لرزهخیزی جزو مناطق ویژه محسوب میشود. پارامترهای لرزهای لایههای زمین و خاک توسط آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی بدست آمده است. با توجه به مطالعات لرزهخیزی انجام شده در محل پروژه و وجود گسل میدان نزدیک در محل پروژه، از اثرات مربوط به زلزلههای میدان نزدیک از قبیل پالس پریود بلند در مولفه شتاب و سرعت و تغییر مکانهای ماندگار، صرفنظر شده است. لذا به منظور شبیهسازی زلزله میدان نزدیک فوق الذکر از روش ترکیبی تهیه زلزله مصنوعی به روشBoore2003 شبیهسازی پالس پریود بلند زلزله میداننزدیک با روش پیشنهادی Mavroeidis and Papageorgiou2003 استفاده شده است. همچنین برای انجام تحلیل پاسخ زمین در برابر شتابهای میدان نزدیک بدستآمده از روش ترکیبی و شتابهای بدستآمده از مطالعات لرزهخیزی متعارف، از نرمافزار Deepsoil.v4 بهرهگرفته شده است. بررسیهای بدستآمده نشانگر آن است که در نظر گرفتن اثر پالس در مولفه افقی شتاب در راستای عمود بر گسل برای زلزلههای میداننزدیک؛ پاسخ سطح زمین و محتوای فرکان سی آن را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد که این موضوع در مطالعات مرسوم لرزه خیزی با استفاده از روابط کاهندگی در نظر گرفته نمیشود