سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم حاجی بابایی – کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
فرهاد عزیزی – عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
کاوه زرگری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده:

به منظور بررسی اثر رژیمهای آبیاری بر راندمان آبیاری و کارایی مصرف آب و عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند هیبرید جدید ذرت، آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر کرج در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل سه سطح آبیاری نرمال، تنش ملایم و تنش شدید (بترتیب آبیاری پس از ۷۰ ، ۱۰۰ و ۱۳۰ میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A) و فاکتور فرعی نیز شامل ۱۴ هیبرید دیررس ذرت علوفهای شامل KLM76004/3-2-1-1-1-1-1-،KSC720 ،KSC704 ،KSC700 ،K3653/2×K19 ،K47/2-2-1-4-1-1-1×MO17) K47/2-2-1-2-2-، K47/3-1-2-7-1-1-1×MO17،K74/2-2-1-2-1-1-1-1×K3545/6 ،K3653/2×MO17 ،۱×K3545/6 KL M76004/3-2-1-1-1-1-1-1×K3544/1،۱-۱-۱×K3544/1 KLM77029/8-1-2-3-2-3×MO17 ، K47/2-2-1-2-1-1-1-1×K3544/1، و (KLM76005/2-3-1-1-1-1×MO17 بود. در این آزمایش عملکرد دانه در هکتار، وزن هزار دانه (با ۱۴ درصد رطوبت)، تعداد کل دانه در بلال، راندمان آبیاری و کارایی مصرف آب اندازه گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که اثر رژیمهای آبیاری برای کلیه صفات در سطح احتمال ۱% معنیدار بود و اثر هیبرید تنها برای وزن هزار دانه در سطح احتمال ۵% معنیدار بود. ولی اثر متقابل هیبرید و رژیمهای آبیاری برای هیچیک از صفات معنیدار نبودند که بیانگر واکنش مشابه هیبریدهای مورد مطالعه نسبت به شرایط رژیمهای آبیاری اعمال شده میباشد. راندمان آبیاری برای عملکرد دانه نسبت به تیمار ۷۰ میلیمتر تبخیر در رژیمهای آبیاری پس از ۱۰۰ و ۱۳۰ میلیمتر تبخیر به ترتیب ۰۲ / ۹ و ۵۳ / ۱۶ درصد بود. کارایی مصرف آب در رژیم آبیاری پس از ۷۰ ، ۱۰۰ و ۱۳۰ میلیمتر تبخیر به ترتیب ۳۰ / ۱، ۱۶ / ۱ و ۰۳ / ۱ بود.