سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزانه بهادری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان.
مرتضی پیچکا – دانشآموخته کارشناسی تولید و بهرهبرداری از گیاهان دارویی و معطر، مرکز
الهام مرتضی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.

چکیده:

گیاه بادرنجبویه به دلیل خواص درمانی در بسیاری از نواحی گرم دنیا کاشته میشود. بنابراین به دلیل اهمیت این گیاه، این تحقیق به منظور ارزیابی روشهای خشککردن و اسانسگیری گیاه بادرنجبویه بر میزان اسانس آن در مرکز آموزش علمی، کاربردی جهاد RA1R) شامل نوع دستگاه A کشاورزی سمنان انجام شد. طرح مورد استفاده، فاکتوریل با پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار بود که فاکتور آفتاب) بود. بدینمنظور، سرشاخههای گیاه RB3R آون و RB2R ، سایه RB1R ) شامل نوع خشککردن B کیزر) و فاکتور RA2R کلونجر و بادرنجبویه در مرحله گلدهی از منطقه بلده از توابع نور جمعآوری گردید و پس از خشککردن در سایه، آفتاب و آون و با ۲ روش تقطیر با آب (کلونجر) و آب و بخار (کیزر)، اسانسگیری شدند. نتایج نشان داد که تاثیر نوع دستگاه استخراج اسانس و روشهای خشک کردن اندام گیاه، بر مقدار اسانس استخراجشده، در سطح یک درصد معنیدار بود. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین مقدار اسانس استخراجشده با استفاده از دستگاه کلونجر و کمترین مقدار آن با دستگاه استخراج اسانس کیزر بود همچنین بالاترین ۷ درصد) حاصل شد. بنابراین / ۱۴ درصد) و آون ( ۶۶ / ۱۸ درصد)، آفتاب ( ۱۷ / مقدار اسانس به ترتیب با روش خشککردن در سایه ( ۵ بالاترین بازده اسانس با روش تقطیر با آب (کلونجر) و خشککردن در سایه و پایینترین بازده به روش تقطیر با آب و بخار (کیزر) و خشککردن در آفتاب حاصل شد.