سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود فتحی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی تربیت مدرس
برهان سهرابی مشک ابادی – استادیار و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور
مهدی کوچک زاده – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی تربیت مدرس

چکیده:

آزمایشی به منظور ارزیابی تاثیر روشها، میزان آب آبیاری، میزان کود نیتروژن و تاثیر متقابل آنها بر ویزگیهای رویشی وزایشی پنبه در قالب طرح کرتهای دوبار خرد شده با سه تکرار در سال زراعی ۸۷-۸۶ بر روی رقم سپید در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان انجام شد. دو روش آبیاری بارانی و شیاری بعنوان فاکتور اصلی، مقادیر آب آبیاری ۰، ۳۳ ، ۶۶ ، ۱۰۰ و ۱۳۳ درصد نیاز آبی گیاه بعنوان فاکتور فرعی و پنج سطح کود سرک نیتروژن به مقادیر ۰، ۳۳ ، ۶۶ ، ۱۰۰ و ۱۳۳ درصد توصیه کودی بعنوان فاکتور فرعی فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بین دو روش آبیاری بارانی و شیاری از نظر ارتفاع بوته و طول میانگره اختلاف معنیدار وجود داشته است اما از نظر تعداد غوزه در بوته، تعداد شاخه رویا، تعداد شاخه زایا، طول شاخه زایا، تعداد گره و ارتفاع اولین شاخه زایا اختلاف معنیدار وجود نداشت. مقدار ارتفاع بوته و طول میان گره در روش بارانی بیشتر از روش شیاری بود. تاثیر مقادیر مختلف آب بر ارتفاع بوته، تعداد غوزه در بوته، تعداد شاخه رویا، زایا و تعداد گره در بوته معنی دار شد. نتایج نشان داد که بطور کلی با افزایش آب آبیاری بر مقادیر این صفات افزوده شده است. مقادیر مختلف کود نیتروژن نیز بر روی تمامی صفات مورد بررسی به جز ارتفاع اولین شاخه زایا بشدت تاثیر گذار بود. نتایج نشان داد که بطور کلی با افزایش مقادیر کود نیتروژن بر ویژگیهای رویشی و زایشی پنبه افزوده شده است اما تفاوت معنیداری بین تیمار ۱۰۰ و ۱۳۳ درصد کود مشاهده نشد. با توجه به نتیجه این پژوهش به جرات میتوان اعلام نمود که در شرایط شمال کشور به دلیل تعداد کم آبیاری اثر سوء آبیاری بارانی بر افزایش ریزش گل بشدت کاهش یافته و حتی قابل اغماض است. بنابراین در شرایط اقتصادی ایران آبیاری بارانی بعنوان روش مناسب آبیاری تحت فشار برای افزایش راندمان آبیاری توصیه میگردد