سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام شبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورز
هاشم حبشی – استادیار گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
رامین رحمانی – دانشیار گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
مریم مصلحی – دانشجوی دکتری گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و

چکیده:

مقدار بارانی که پس از عبور از تاج پوشش به کف جنگل می رسد بخش مهمی از تراز آبی اکوسیستم های جنگلی را به خود اختصاص می دهد. این مطالعه با هدف اندازه گیری ومقایسه مقادیر اجزاء بارش )تاج بارش، آبشویی پوشش کف و بار ان ر بایی( دو گونه پلت ) Acer velutinum ( و بلندمازو ) Quercus castaneifolia ( و تاثیر آنها بر چرخههیدرولوژیکی اکوسیستم جنگلی، در جنگل آمیخته ممرز انجیلی در سری یک جنگل شصت کلاته استان گلستان، طی فصل پاییز انجام شد. نمونه های باران و تاج بارش بعد از هر بارندگی از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱تا۱۳۹۱/۹/۳۰جمع آوری و اندازه گیری شد. میزان باران ربایی تاج پوشش به صورت غیر مستقیم از تفاضل بارندگی کل و تاج بارش محاسبه شد و میزان باران ربایی پوشش کف نیز به طور غیر مستقیم از تفاضل تاج بارش و آبشویی پوشش کف بدست آمد. در این دوره ۱۳ مورد بارندگی با مجموع ۲۲۱/۳۱۴ومیانگین ۲۲/۱۳۱ میلی متر جمع آوری گردید