سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد احمدی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهینشهر
سیدرحمان حسینی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهینشهر

چکیده:

در این پژوهش تاثیر دمای نیتروژن دهی پلاسمایی بر خواص تریبولوژیکی آلیاژTi 6Al 4Vمورد ارزیابی قرارگرفته است.نیتروژن دهی پلاسمایی با ترکیب ثابت گاز ۴N2/H2=در دماهای ۷ ۸۰۰ و ،۷۵۰ ۸۵۰° بهمدت ۱۰ ساعت انجام شد بررسی نمونه ها به وسیله روش های میکروسکپی نوری، میکروسکپی الکترونی روبشی، پراش سنجی پرتو ایکس وریزسختیسنجی انجام شد. بهمنظور بررسی اثر بار اعمالی و مسافت لغزش روی مقاومت سایشی پوشش ها، آزمون هایسایش خشک با استفاده از دستگاه سایش پین روی صفحه انجام شد. نیتروژندهی پلاسمایی آلیاژ،Ti 6Al 4Vباعث ایجاد سه منطقه قابل تشخیص در سطح شامل لایه ترکیبی (مرکب از فازهای،(ε-Ti2N و δ-TiN ناحیه غنی از آلومینیم و ناحیه نفوذی حاصل از نفوذ نیتروژن (محلول جامد بیننشین نیتروژن در زمینه تیتانیم) شده است. این ساختار، سختی سطح وتوزیع سختی از سطح به طرف زیرلایه را در آلیاژTi 6Al 4Vبه طور قابلتوجه افزایش داده است. نیتروژندهی پلاسمایی موجب افزایش سختی، بارپذیری و مقاومت سایشی همراه با کاهش ضریب اصطکاک شده است