سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل رحیمی نژاد – دانشکده مهندسی برق-دانشگاه صنعتی امیرکبیر -تهران -ایران
سیدحسین حسینیان – دانشکده مهندسی برق-دانشگاه صنعتی امیرکبیر -تهران -ایران
بهروز وحیدی – دانشکده مهندسی برق-دانشگاه صنعتی امیرکبیر -تهران -ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق-دانشگاه صنعتی امیرکبیر -تهران -ایران ۲ پژوهشکده به

چکیده:

دراین مقاله به بررسی تاثیر خط HVDC برنتایج پخش باربهینه پرداخته شده است. همچنین روابط مورد نیاز برای پخش بار بهینهAC-DCمعرفی شده است. پخش بار بهینه با ۴ تابع هدف متفاوت انجام می گیرد و برای حداقل کردن تابع هدف پخش بار بهینه، از ۴ روش بهینه سازی استفاده می شود کهسه روش آن روش های هوشمند وتکاملی است و یک روش آن روش عددی. در این مقاله نشان داده شده است که شبکه هایAC-DCبه دلیل افزایش در پارامترهای بهینه سازیشان، انعطاف پذیری بیشتری در رسیدن به نتایج بهتر دارند . لذاهمواره نتایج بهتری را نتیجه خواهند داد و در صورتیکه کهایجاد کنند به همان AC نتوانند نتایج بهتری نسبت به شبکه می رسند . بررسی بر روی شبکه ۵ باسه AC نتایج شبکه۳۰pjmباسه و IEEE انجام می گیرد. مطالعات شبیه سازیو نشان داده است که خطHVDCبه دلیل افزایش انعطاف پذیری شبکه قدرت، باعث بهبود نتایج از لحاظ هزینه تولید توان و کاهش تلفات شده است.