سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کریم حجازی پرتوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
سیدامیر شمس نیا – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
نعیم شهیدی – کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزا
% روستا – عضو هیات علمی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحدلارس

چکیده:

در این مطالعه وضعیت بارش و تاثیرخشکسالی های ناشی از آن بر تغییرات کمی و کیفی آب چاه های دشت مرودشت (رستم و خرامه) ارزیابی و روند تغییرات آن از سال ۸۴ تا ۸۸ بررسی گردید. در این راستا میانگین سالانه بارش و شاخص های کیفی آب محاسبه، سپس بر اساس استاندارد و توصیه های موجود برای آب کشاورزی، کیفیت آب در هر ایستگاه و تغییرات زمانی و مکانی آن مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی کیفیت آبیاری تاثیر مقادیر بارش و تغییرات سطح آب زیرزمینی در دشت های مورد مطالعه بررسی گردید. نتایج نشان داد با توجه به کاهش بارندگی و افت سطح آب زیرزمینی در بیشتر چاههای دشت خرامه و رستم بویژه در سالهای اخیر وضعیت کیفی آب نیز افت شدیدی داشته است، بطوریکه براساس کلاس بندی، آب این دشت ها از نظر شوری جهت آبیاری مناسب نیست و به لحاظ کلر، سولفات، سدیم قابل جذب و اسیدیته وضعیت مناسبی ندارد. تغییرات سطح ایستابی در این دشت نشان از افت سطح آب بر اثر خشکسالی های اخیر دارد. ادامه روند کاهش بارندگی و برداشت بیش از اندازه می تواند وضعیت این دشت را به عنوان یک منطقه مهم کشاورزی به حالت بحرانی نزدیک نماید.