سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی محمدی قلعه نی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
کیومرث ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
شهاب عراقی نژاد – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

در تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین خشکسالی و افت سطح آبهای زیرزمینی در ابخوان دشت ساوه از شاخص بارش استاندارد شده استفاده شده است دراین راستا به منظور پایش خشکسالی از داده های ماهانه طولانی مدت بارندگی در ۵ ایستگاه هواشناسی رازین ۸۶-۵۱ ، جلایر ۸۶-۶۱ ، شاه عباسی ۴۶-۸۶ ، احمداباد ۸۴-۵۴ و امام آباد ۸۴-۴۹ و داده های ماهانه سطح آب زیرزمینی ۸۷-۷۰ منطقه ساوه در ۳۲ حلقه چاه استفاده شده است شاخص بارش استاندارد شده در ۸ مقیاس زمانی مختلف محاسبه و تغییرات آن باتغییرات تراز آب زیرزمینی با تاخیر های زمانی مختلف مورد بررسی قرارگرفت. بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده در ایستگاههای هواشناسی حاکی از وقوع خشکسالی های خیلی شدیدی در سالهای ۵۷ ، ۵۹ ، ۶۲ ، ۶۴ ، و ۷۷ می باشد نتایج بررسی ضریب همبستگی بین شاخص بارش استاندارد شده در مقیاس های زمانی ۱ ، ۳ ، ۶ ، ۹ ، ۱۲ ، ۱۸ ، ۲۴ ، و ۴۸ ماهه با تراز سطح آب زیرزمینی با تاخیر زمانی ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵و ۶ ماه در دو ایستگاه احمد آباد و امام آباد نشان داد که شاخص بارش استاندارد شده با مقیاس زمانی ۲۴ و ۴۸ ماهه با تراز سطح آب زیرزمینی باتاخیر زمانی ۵ ماه بیشترین همبستگی را و به ترتیب با ضرایب همبستگی ۰/۸۰۶ و ۰/۷۶۲ دارد.