سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا زارع – دکتری عمران، استاد دانشگاه یاسوج
علیرضا فیوض – دکتری عمران، استاد دانشگاه خلیج فارس
یاسین فیاض بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

از آنجا که پل ها محل عبور خودروها و عابرین و در برخی نواحی محل عبور تجهیزات استراتژیک نظامی می باشند از اهمیت خاصی چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی برخوردارند. در این مقاله به ارزیابی لرزه ای یک نمونهپل بتنی پرداخته شده است. به منظور بررسی جامع آسیبهای خمشی و یا شکست های برشی مبادرت به اعمال سه رکورد زلزله متفاوت نمودهایم. مدلسازیهای دو بعدی و سه بعدی پل به ترتیب در نرم افزارهای ANSYS و SAPصورت گرفته است. نتایج تحلیل نشان میدهد که سازه پل میتواند شتاب۰٫۳۴۸g را تحمل کند که با توجه به شتابطرح ارائه شده برای مناطق با خطر نسبی زلزله متوسط ۰٫۲۵قابل قبول است . شتاب بیشینه قابل تحمل برای حالت عدم محصورشدگی و نبود تکیهگاههای الاستومری۰٫۲۴g بوده و برای حالت محصورشدگی آرماتورهای طولی و نبود تکیه گاههای الاستومری این مقدار۰٫۳۰۵g برآورد شده است. همچنین در این مقاله بررسی اثرات استفاده از الاستومر ها در رفتار پل های بتنی نیز مورد بررسی قرار گرفته است