سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمدرضا اردکانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهدی چنگیزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تلقیح دوگانه میکوریز و ازتوباکتر بر خصوصیات مورفولوژیکی پنبه رقم ورامین آزمایشی در سال زراعی ۹۰- ۹۱در مزرعه ای در شهرستان محلات واقع در استان مرکزی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل قارچ مایکوریزا در سه سطح )بدون مصرف (، مصرف سویه ( Glomus mossae ( و مصرف سویه ) Glomus intradiacea ( و استفاده از ازتوباکتر در سه سطح بدون مصرف، مصرفسویه ) Azotobacter chroococcum5 ( (، و مصرف سویه ۲ Azotobacter chrooccum12 ( بود. در این آزمایشصفاتی همچون عملکرد و اجزای عملکرد پنبه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تعداد غوزه، درصد لینتر وش و ارتفاع بوته تحت تیمار میکوریز و ازتوباکتر افزایش یافت به طور کلی نتایج نشان داد تاثیر تیمار بذور با مایکوریزا بیشتر از ازتوباکتر بود