سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سبحان محضری – دانشجوی کارشناسی ارشد علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
محمدعلی باغستانی – دانشیار و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کل کشور، بخش علف های ه
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار و عضو هیئت علمی موسسه اصلاح نهال و بذرکرج
مرتضی نصیری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران (آمل)

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر تلفیق مدیریت مکانیکی و شیمیایی بر علف های هرز مزارع برنج، آزمایشی بصورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه مؤسسه تحقیقات برنج آمل، سال زراعی ۱۳۸۹ اجرا گردید. فاکتور اصلی در سه سطح عدم استفاده از کونوویدر ، یکبار استفاده از کونوویدر و دوبار استفاده از کونوویدر و فاکتور فرعی در هفت سطح: علف کش بنتازون، لونداکس، رونستار، بوتاکلر، ساترن، وجین کامل و عدم مصرف علف کش بوده است. نتایج حاصل از نمونه برداری ها حاکی از آن است که کمترین تراکم و وزن خشک علف های هرز در حضور فاکتورهای اصلی زمانی حاصل گردید که مبادرت به انجام دوبار کونوویدر نمودیم. در میان فاکتورهای فرعی تیمار وجین کامل کمترین و تیمار عدم مصرف علف کش بیشترین تراکم و وزن خشک علف های هرز را داشته است. در بین علف کش های مصرفی، لونداکس بعد از وجین کامل کمترین تراکم و وزن خشک را به خود اختصاص داده است. بهترین علف کش مصرفی لونداکس بوده که از لحاظ آماری پس از وجین کامل قرار گرفته است. از نظر عملکرد تیمار دوبار استفاده از کونوویدر و تیمار وجین کامل با داشتن بیشترین عملکرد در بالاترین گروه آماری نسبت به سایر تیمارها قرار گرفتند.