سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم سادات میرصانع – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،پردیسکشاورزی و منابع طبیعی کرج،د
علیرضا مساح بوانی – استادیار گروه مهندسی آب، پردیسابوریحان، دانشگاه تهران
تیمور سهرابی ملایوسف – استاد گروه مهندسی آب،پردیسکشاورزی و منابع طبیعی کرج،دانشگاه نهران
جواد بذرافشان – استادیار گروه مهندسی آب،پردیسکشاورزی و منابع طبیعی کرج،دانشگاه نهرا

چکیده:

یکی از تبعات بارز تغییراقلیم،تاثیر آن بر نیاز آبی محصولات کشاورزی می باشد که می تواند مدیریت منابع آب را با چالشهای جدی همراه سازد. در این تحقیق با استفاده از مدل هایcgcm3،CGCM و ۳ HadCM3 تحت سناریوی انتشارA2 )اثرات ناشی از تغییر اقلیم بر نیاز آبی چهار محصول عمده در شبکه آبیاری دشت قزوین شامل گندم،جو،چغندرقند و ذرت دانه ای دردوره ۲۰۳۹-۲۰۱۰ بررسی میگردد. برا ی ریز مقیاس نمائی دما که ورودی اصلی مدل تعیین نیاز آبی گیاه می باشداز نرم افزار آماریSDSM استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در دوره آتی نیاز آبی محصولات پاییزه یعنی گندم و جو در طول فصل رشد تغییر معناداری نمی یابد،اما نیاز آبی چغندرقند و ذرت که در بهار کاشت می شوند و قسمت عمده ای از فصل رشدشان در تابستان قرار می گیرد،افزایشقابل ملاحظه ای می یابد.