سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید سربندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید مدنی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مهدی چنگیزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر ارزیابی تاثیر تغذیه برگی عناصر ریزمغذی در مراحل رشد بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکردی نخود دیم رقم ۳۳۰۳ در مزرعه ای – آزاد آزمایشی در سال زراعی ۹۰-۹۱ واقع در شهرستان فراهان استان مرکزی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کاملتصادفی در چهار تکرار انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل مصرف کود ریزمغذی در چهار سطح محلول پاشی آهن، روی، منگنز و آب )شاهد(و مراحل محلول پاشی در دو سطح یک و دو مرتبه محلول پاشی بود. نتایج نشان داد تغذیه نخود توسط عناصر ریز مغذی ارتفاع بوته، عملکرد تک بوته و قطر ساقه را به شکل معنی داری تحت تاثیر قرار می دهد ولی مراحل محلول پاشی اثر معنی داری بر صفات مذکور نداشت از میان عناصر مورد استفاده کود روی بیشترین تاثیر را در بهبود صفات داشت و توانست ارتفاع بوته ) ۲۳ %(، قطر ساقه ) ۳۳ %( و عملکرد تک بوته ) ۱۳ را نسبت به تیمار شاهد افزایش دهد بنابراین، می توان نتیجه گرفت محلول پاشی عناصر ریز مغذی با افزایش فتوسنتز باعث بهبود صفات مورفولوژیک مورد ارزیابی و در نهایت ارتقای عملکرد تک بوته نخود شده است.