سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالکریم بنی سعیدی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمدامین مهرنیا – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام کلزا، این تحقیق در سال زراعی۸۴-۱۳۸۳ در مزرعه آموزشی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر درقالب آزمایش کرت های یک بار خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی و کرت های فرعی به ترتیب شامل سطوح مختلف تراکم بوته(۱۱۰، ۹۰، ۷۰ بوته در مترمربع) و ژنوتیپ های R.G.S، هایولا ۴۰۱ و هایولا ۳۰۱ بودند. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف تراکم بوته و ارقام و اثر متقابل آنها بر عملکرد دانه معنی دار بود. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب به تراکم های ۹۰ و ۷۰ بوته در متر مربع اختصاص داشت. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب به ارقام هایولا ۴۰۱ و R.G.S متعلق بود.عملکرد بالا در رقم هایولا ۴۰۱ به دلیل تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه بیشتر نسبت به دو رقم دیگر بود. افزایش تراکم بوته در واحد سطح باعث کاهش تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و درصد روغن دانه شد. اگر چه تفاوت معنی داری از لحاظ درصد روغن در بین ارقام مورد بررسی نبود, اما عملکرد دانه بالا در رقم هایولا ۴۰۱ باعث برتری معنی دار عملکرد روغن این رقم نسبت به دو رقم دیگر شد.