سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباداله مویدیشهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
مجید جامی الاحمدی – اعضا هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدعلی بهدانی –
سهراب محمودی –

چکیده:

کشاورزان اغلب درچگونگی مدیریت بقایای گیاهی دغدغه داشته اند تا کمترین تاثیر منفی را برعملکرد و کشت و کار گیاهان بعدی بگذارد در همین راستا طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی ۸۸ درمحلدانشکده کشاورزی بیرجند به اجرا درآمد تیمارهای آزمایشی شامل دفن کردن بقایای گیاهی کشت قبل در خاک گیاه تریتیکاله باقی گذاشتن بقایای گیاهی در سطح خاک کشت در کاه و کلش جمع آوری بقایای گیاهی و بیرون بردن آنها از سطح مزرعه کشت در زمین شخم نخورده و خاک ورزی رایج شخم برگردان در زمین ایش بودند نتایج نشان داد که کمترین زیست توده و تراکم علف هرز سوروف مربوط به تیمار کشت در کاه و کلش بود و پس از آن تیمارهای جمع آوری بقایا از سطح خاک و بی خاک ورزی و دفن کردن بقایای گیاهی در خاک کمترین زیست توده و تراکم علف هرز سوروف را دارا بودند. ضمن اینکه تیمار شخم برگردان در زمین آیش دارای بیشترین زیست توده و تراکم علف هرز بود. بنابراین باقی گذاردن بقایا درسطح خاک می تواند نوعی مدیریت پایداردرکنترل علفهای هرز به شمار آید.