سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داریوش رمضان – عضو هیات علمی گروه مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

خاک پوششی سطح بستر کلونی شده توسط میسلیوم را پوشانده و نقش اساسی در تحریک و القاء توسعه اندام های گره ای در تولید قارچ دکمه ای دارد. به منظور استفاده از ضایعات مختلف محصولات کشاورزی و کاهش مصرف پیت در پرورش قارچ خوراکی، آزمایشی با هفده تیمار و سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال ۱۳۸۹ در واحد تولیدی قارچ پارسیان، واقع در شهرستان شهریار صورت گرفت. تیمارها شامل کود دامی پوسیده و خاک لومی (۵۰% و ۵۰%) کود دامی پوسیده ،کمپوست مصرف شده و خاک لومی (۲۵% و ۴۵% و ۳۰%) ، کود دامی پوسیده، خاک لوم نیمه سنگین، تفاله نیشکر و خاک لومی (۵۰% و ۵۰%)، کمپوست مصرف شده و ماسه ( ۶۰ % و ۴۰ %)، خاک لومی و ماسه ( ۷۰ % و ۳۰ %)، سبوس برنج و خاک لومی ( ۴۰ % و ۶۰ %)، کوکوپیت و پرلیت ( ۶۰ % و ۴۰ %)، خاک هلندی، پیت های شمال، پیت های جنوب، کمپوست مصرف شده و پیت های شمال ( ۴۰ % و ۶۰%)، کمپوست مصرف شده، خاک رس و پیت های شمال ( ۶۵ % و ۳۵ %) و خاک رس و شن ( ۶۵ % و ۳۵ %) می باشند. در خاک های پوششی هلندی و پیت شمال میسلیوم به ترتیب در کمترین زمان در مقایسه با سایر تیمارها سطح خاک را پوشاند. نتایج نشان داد که تیمار کمپوست مصرف شده و پیت شمال ( ۴۰ %و ۶۰ %) بعد از پیت هلندی در بین خاک های پوششی مورد بررسی بیشترین میزان عملکرد (۲۰/۹۳ کیلوگرم) محصول را داشت. همچنین قارچ های برداشت شده از تیمار مزبور بطور معنی داری در سطح احتمال یک درصد دارای درصد پروتئین بیشتر (کیفیت بالاتر) نسبت به سایر تیمارها بود. کمترین میزان عملکرد در تیمار خاک لومی باغی و ماسه ( ۷۰ %و ۳۰ %) مشاهده شد. بنابراین می توان از کمپوست مصرف شده جهت کاهش بکارگیری پیت در صنایع تولیدی قارچ دکمه ای استفاده نمود.