سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راضیه بحرانی – مربی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان،آبادان،ایران
مسلم قاطبی – مربی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،شوشتر،ایران

چکیده:

پژوهش حاضر تاثیر انتشارسهام و تسهیلات دریافتی بلندمدت بربازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران را درفاصله سالهای ۸۶ تا ۹۰ مورد بررسی قرار میدهد این پژوهش به دنبال پاسخ این پرسش است که آیاروشهای مختلف تامین مالی مانند انتشار سهاهم و تسهیلات دریافتی بلندمدت برقیمت و بازده سهام تاثیر دارد؟ و آیا نوع تاثیرات آنها متفاوت و یا یکسان می باشد؟ روش آزمون فرضیه ها آزمون t-test می باشد و همچنین برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگوروف اسمیرنوف استفاده شده است نتایج بدست آمده دراین پژوهش نشان دهنده ان است که میانگین قیمت سهام و بازده سهام درشرکت هایی که از راه انتشار سهام تامین مالی کرده اند بیشتر از شرکت هایی است که از تسهیلات بلندمدت استفاده کرده اند.