سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ساناز اجل لوئیان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اص
حسن برجی – باشگاه پزوهشگران جوان، دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی ، دانشگاه آزاد
پیام نجفی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)

چکیده:

کمپوست که در فرآیند تبدیل زبالههای شهری به کود آلی تولید میشود حاوی مقدار قابل ملاحظهای مواد آلی، عناصر غذایی و مقدار کمی بعضی از عناصر سنگین میباشد. اضافه کردن کمپوست به خاک گرچه میتواند باعث ارتقاء سطح باروری خاک شود ولی در عین حال ممکن است موجب شوری و آلودگی خاک گردد. هدف از تحقیق ارزیابی تاثیرگذاری کمپوست حاصله از تولید زباله بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک میباشد. با توجه به نتایج تحقیقات بدست آمده، میتوان نتیجهگیری کرد که کمپوست دارای پتانسیل بالائی به عنوان کودآلی جامد بوده و میتواند جهت ارتقاسطح باروری خاک، بویژه در خاکهای غیرشور و برای گیاهان غیرحساس به شوری، متناوباً و با کنترل ترکیب آن مورد استفاده قرار گیرد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که اضافه کردن کمپوست به عنوان کود آلی به خاک سبب افزایش درصد ماده آلی خاک و در نتیجه افزایش ظرفیت نگهداشت آب و پایدارای ساختمان خاک و کاهش فرسایش خاک میگردد. کمپوست علاوه بر افزایش عناصر غذایی ضروری مثل (ازت، پتاسیم، آهن، منگنز و روی) میتواند در صورت عدم کنترل کیفی سبب افزایش عناصرفلزات سنگین و ورود به چرخه غذایی انسان گردد. همچنین کمپوست باعث افزایش فعالیتهای بیولوژیکی خاک وبهبود خواص آن میگردد. البته کمپوست نیز میتواند دارای پاتوژنهای مضر باشد که باید در زمان مصرف آن به استانداردهای زیست محیطی توجه گردد.