سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایمان پورخیز – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آ
مسعود حکمت – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شو

چکیده:

استفاده از کمپوست تاثیر مثبتی بر روی خواص فیزیکی خاک؛ مشروط بر آن که به مقدار مورد نیاز استفاده شود، داشته و بافت خاک های رسی و یا شنی تعدیل یافته و به شنی رسی یا رسی شنی تبدیل می شود. که این امر یک اقدام سازنده در بهبود کیفیت فیزیکی خاک و در نتیجه ازدیاد محصول بر واحد سطح خواهد شد. استفاده از کمپوست میزان مواد آلی خاک را افزایش داده و تبادلات اکسیژن، آب و مواد مغذی مورد استفاده ریشه گیاه را ارتقا می بخشد که در نهایت در اختیار ریشه گیاهان قرار می دهد و افزایش عناصر ماکرو و میکرو درون خاک را باعث می گردد. تغییر کاربری بیرویه اراضی کشاورزی از یک طرف و از طرف دیگر افزایش جمعیت کشور در دهههای اخیر موجب گردیده تا سرانه اراضی کشاورزی از نیم هکتار به کمتر از یک ۰ هکتار و در اراضی فاریاب به / سوم هکتار کاهش یابد. با ادامه این روند متوسط سرانه اراضی کشاورزی در سال ۱۴۰۴ به ۱۸ ۰ هکتار خواهد رسید. کاهش سرانه زمین به موازات کاهش توان تولید خاکهای بخش کشاورزی از مهمترین / کمتر از ۰۸ چالشهای پیش روی کشورمان میباشد. در استان مازندران با توجه به ۲۶۹۷۷۹٫۴ تن بقایای زائد گیاهی و ۱۳۴۸۸۹٫۷ تن فضولات دامی مقدار ۴۰۴۶۶۹٫۵ تن مواد حاصل می شود با تبدیل این مواد به کمپوست، سالیانه ماده آلی مورد نیاز ۲۶٫۹۷۷٫۸۸ هکتار از اراضی کشاورزی خصوصاً باغات استان را تامین می شود