سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علینقی دهقان – دانشجوی دکترای مهندسی معدن – مکانیک سنگ و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، د
مهسا دهقان – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی معماری ، دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

رفتارسنجی تغییر شکل زمین در تون لسازی یک معنی اساسی برای انتخاب کردن و کنترل کردن حفاری و رو شهای نگهداری دارد، که از جمله این پی شبینیها در طراحی، برای اطمینان ساختن ایمنی ساخت تونل (شامل ایمنی پرسنل داخل تونل و ایمنیسازههایی که در سطح زمین قرار دارند) و نهایتاً برای اطمینان یافتن از مدیریت کیفیت ساخت مورد استفاده قرار میگیرد. در این مطالعه تأثیر عملیات حفاری بر وضعیت پایداری قطعه اول از خط ۲ تونل متروی کرج با استفاده از نتایج به دست آمده ازایستگا ههای همگراییسنجی سه نقطهای ارائه شده است. نتایج ثبت جاب هجاییها در ۱۰ ایستگاه حاکی از میزان جاب هجایی کم وثبات پایداری تونل و همچنین وجود دو پدیده همگرایی و واگرایی در دیواره و سقف تونل است. بر این اساس تفسیر کاملی از نتایج به دست آمده انجام گرفت و نهایتاً راهکارهایی جهت طراحی مجدد و بهینهسازی حفاریها و سیستم نگهداری ( موقت ودائم) تونل لحاظ شده است.