سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریسا رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار موسسه تهیه و اصلاح نهال و بذر کرج
سعید سیف زاده – هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

در جهت ارزیابی تأثیر آبیاری و کود پتاسه بر روغن دانه خردل هندی، آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در یکی از مزارع بخش دانسفهان از توابع شهرستان بویین زهرا طراحی و اجرا گردید تیمارهای ازمایشی شامل سطوح مختلف کود پتاسیم بر اساس آزمون خاک در چهار سطح ح ) K1 ، K2 ، K3 و K4 51 به ترتیب ۱۵۰و۱۰۰و۵۰ کیلوگرم در هکتار و عدم مصرف کود پتاسیم به عنوان تیمار شاهد( و رژیمهای مختلف آبیاری در چهار سط ح ) I1 : آبیاری نرمال ، I2 : قطع آبیاری از مرحله ساقه دهی ، I3 قطع آبیاری از مرحله دلدهی و I4 : ل ع آبیاری از مرحله پر شدن دانه( بود. نتایج به دست آمده نشان داد که آبیاری و پتاسیم بردرصد و عملکردروغن دانه معنیدار بود. کاهش مصرف پتاسیم، باعث کاهش درصد و عملکرد روغن دردید، به وری که بیشترین و کمترین درصد و عملکردروغن دانه به ترتیر از مصرف ۱۵۱ کیلوگرم در هکتار سو لفات پتاسیم و عدم مصرف کود به دست آمد. آبیاری نرمال نیز یشترین میزان درصدو عملکرد روغن دانه را داشت و اعمال قطع بیاری در مراحد مختلف رشد خردل به ور معنیداری باعث کاهش درصد و عملکرد روغن دانه شد.