سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهره غضنفری نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری،گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
طاهره نصر – دکترای تخصصی شهرسازی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده:

هدف از این تحقیق، شناسایی ترجیحات مردم از زیبایی و هویت مکان زندگی شان است. در این راستا، ترجیحات ساکنین منطقه بافت قدیمی مجموعه زندیه مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل مناظر انتخاب شده و متغیرهای ذکر شده در هرانتخاب، نشان می دهد که از نظر ساکنین ارتباط تنگاتنگی بین مناظر زیبا و مناظر باهویت وجود دارد. اگرچه در انتخاب مناظر با هویت، جنبه های شناختی مکان بیش از سایر ابعاد هویت مکان، نقش داشته است، با این حال چنین ترجیحی می تواند چالشی در طراحی شهری ایجاد کند، و بر تأثیری که محصول یک کار تخصصی طراحی در باور و فرهنگ عمومی جامعه دارد، تأکید نماید. مقاله حاضر با هدف بررسی مولفه های زیبایی شناسی و هویت شهرهای امروزی با بهره گیری از معماری گذشته شکل گرفته و به لحاظ ماهیت کاربردی بوده و به حیث روش توصیفی- تحلیلی می باشد. علت انتخاب بافت زندیه این است که با توجه به سوابق و پیشینه فرهنگی شیراز و مهد علم و ادب و فرهنگ بودن آن در کشور، این بافت از امکانات ویژه ای برخوردار بوده و با داشتن آثار تاریخی بسیار در ارزیابی مولفه های زیبایی شناسی و هویت مفید می باشد. نتایج حاصل حاکی از این است که توجه به هویت و مولفه های معماری ایرانی راهکاری خواهد بود که می تواند در تبلور مجدد، در کالبد شهر های کنونی راهگشا باشد.