سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی فرامرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه زراعت
بهروز رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه زراعت
منوچهر فربودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه زراعت
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه زراعت

چکیده:

به منوور بررسی اثر زما و مقدار مصرف آترازین به عنوا ماده ی ضد تعرق بر عملکرد گلرنگ در شرایط دیم منطقه میانه آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکراراجرا شد که در آ فاکتور اول زما مصرف آترازین ماده ی ضد تعرق در سه سطح هنگام ظهور طبق گلدهی و دانه بندی بوده و فاکتور دوم مقادیر آترازین در چهار سطح مصرف شاهد ۰،۸۰،۱۲۰،۱۶۰گرم در هکتار در نور گرفته شدند. کاشت در تاریخ ۱۵فروردین انجام شد. نتایج نشا داد که از نور عملکرد دانه درصد روغن و عملکرد روغن بین زما سوم مصرف آترازین دانه بندی سایر زمان ها اختلاف معنی دار وجود داشت و بیشترین عملکرد دانه به مقدار۵۹۰/۸ کیلوگرم در هکتار مربوط به محلول پاشی در زما دانه بندی با مقدار آترازین محلول۱۲۰ گرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه به مقدار ۴۸۲/۳۳ کیلوگرم در هکتار مربوط به زما مصرف اول ظهور طبق در تیمار شاهد بود. بنابراین نتایج این تحقیق اثر میأت استفاده از آترازین را در افزایک عملکرد گلرنگ نشا داد.