سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا نجما – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
عباس قلندرزاده –

چکیده:

به منظور مقایسهی پاسخ لرزهای موجشکن مرکب و بستر روانگراشوندهی آن تحت اعمال فرکانسهای مختلف ورودی، آزمایشات مدلی با استفاده از میز لرزهی ۱g انجام گرفت. در این آزمایشات موجشکن در قسمت تحتانی سنگریزهای بوده و کیسونهایی بر روی سنگریزه قرار میگرفتند. همچنین لایهبندی بستر شامل یک لایهیروانگراشونده و یک لایهی غیرروانگراشونده بوده و مجموعهی مدل تحت شتابهای هارمونیک با دو فرکانس مختلف قرار گرفت. همزمان با اعمال لرزش حسگرهایی شتاب، فشارآب حفرهای و تغییرشکلهای ایجادشده در مدل را ثبت مینمودند. در نهایت نتایج نشان دهندهی تغییرشکلهای به مراتب کمتری تحت فرکانس بالاتر بوده و بر این اساس مشخصات لرزشهایی که احتمالاً موج شکن فوق را از حالت بهرهبرداری خارج خواهند نمود، مورد بحث قرار گرفته است