سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سلیمانی راد – کارشناس ارشد عمران – سازه، دانشگاه بوعلی سینای همدان
محسن تدین – استادیار گروه عمران، دانشگاه بوعلی سینای همدان
فریدون رضایی – استادیار گروه عمران، دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده:

در این پژوهش، تأثیر استفاده از سطوح مختلف عیار سیمان بر مقاومت فشاری، جذب آب حجمی و جذب آب مویینه در بتن های دارای نسبت آب به سیمان ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت های آب به سیمان ۰/۴ ، ۰/۴۵ ، ۰/۵ بودند که با هر یک چهار مخلوط با عیار های سیمان ۳۰۰ ، ۳۵۰ ، ۴۰۰ و ۴۵۰ kg/m3 ساخته شد. در ساخت مخلوط ها سیمان پرتلند نوع ۲ و سنگدانه های با حداکثر اندازه ۱۹ میلی متر مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که در یک نسب ت آب به سیمان ثابت، کاهش عیار سیمان در مخلوط از ۴۵۰ تا ۳۵۰kg/m3 باعث افزایش مقاومت فشاری و کاهش جذب آب حجمی و مویینه در بتن می گردد. مشابه چنین نتایجی در افزایش عیار سیمان از ۳۰۰ به kg/m3 350 به چشم می خورد. با این وجود کاهش جذب آب در این حالت در نسبت های آب به سیمان ۰/۴۵ و ۰/۵ ناچیز است.